​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Konfliktmægling og mediation

Mediation er en mægling og forhandling mellem to parter i en konflikt. Mediatoren tager således hverken aktivt parti eller stilling i konflikten, men har til opgave at sikre, at begge parter tager aktiv del i løsningen af den opståede konflikt og løbende tilgodeser begge parters synspunkter og behov.

Ved mediation er selve konfliktløsningen alene funderet i frivillig forhandling mellem parterne. Modsat den traditionelle afklaring gennem retssager og voldgiftsager gælder der indenfor mediation ingen processuelle bestemmelser, ligesom det står alle frit for, at lade sig bistå gennem mediationen.

Mediation er de seneste år blevet en etableret del af det danske retssamfund (som retsmægling), idet man har fået øjnene op for, at langt de fleste involverede parter netop er interesseret i en løsning og afslutning, fremfor en langvarig retssag med kendelse og sanktion. Lykkes en mægling mellem to parter er udfaldet to vindere, afgøres en retssag er der maksimalt en vinder – men ofte er der kun tale om to tabere (hvis man ser bort fra advokaterne, som i en eller anden udstrækning altid er vindere).

Som landinspektører har vi en bred og dybdegående kompetence indenfor fast ejendom og arealregulering. Hos LANDINSPEKTØRKONTORET A/S har vi tillige én ud af kun to landinspektører på Sjælland, der er uddannet LandinspektørMediator og som derfor har forudsætningen for at gennemføre en succesfuld mediationsproces.

Måtte du have behov for en drøftelse af netop din konflikt bedes du derfor kontakte landinspektør Kristian Baatrup. Såfremt det vurderes, at mediation kunne være den optimale løsning - og du ønsker denne proces afprøvet - vil mediaton indgår aftale med parterne om forløbet.

​Processen kan kort beskrives som følger:

  • Parterne redegør hver især for deres opfattelse af konflikten
  • Interesser og behov afklares og drøftes
  • Muligheder og løsningsmodeller opbygges
  • Parterne opbygger en aftale gennem samtale og forhandling
  • Parterne indgår den forhandlede aftale

Det lyder enkelt – og det kan løsningen af nogle konflikter også være. At have en uddannet LandinspektørMediator til at håndtere processen sikrer dels, at processen gennemføres optimalt og dels, at de indgåede aftaler er gyldige i henhold til den øvrige areallovgivning. To parters aftale kan naturligvis ikke fravige gældende lovgivning.

Vi kan i princippet håndtere alle typer konflikter, men som følge af vores juridiske indsigt på det ejendomsretlige område er det mest naturligt, at vi primært varetager konflikter indenfor dette felt.​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email