​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Fastlæggelse af skel

Skelfastlæggelse (eller afsætning af skel) kan i Danmark kun udføres af de praktiserende landinspektører.

LANDINSPEKTØRKONTORET har i kraft af sin 125-årige historie stor erfaring med fastlæggelse og afsætning af skel. Vores omfattende arkiv rummer måloplysninger fra København og det meste af Nordsjælland hvor især Gilleleje og Helsingør bør nævnes.

De fleste af byggelovens bebyggelsesregulerende bestemmelser knytter sig i større eller mindre omfang til skellet, hvorfor man i forbindelse med byggeri altid bør få foretaget en skelafsætning.

Kommunernes tekniske forvaltninger stiller ved udstedelse af byggetilladelser ofte krav om, at nyt byggeri afsættes i forhold i skel - og husk, det altid er grundejeren selv, der er ansvarlig for, at byggeriet overholder gældende afstands- og højdekrav mod skel.

Skelafsætning kan derfor være hensigtsmæssig i mange forskellige sammenhænge:

Fremgangsmåden ved fastlæggelse af skel

​Kan du ikke finde dine skelpæle eller er du i tvivl om hvor skellet er i forhold til hegn eller hæk, kan du kontakte os for en uforpligtende samtale om mulighederne.

Når du har rekvireret os til at fastlægge og afsætte skellet er den typiske fremgangsmåde, at en af vores landinspektører gennemgår vores omfattende arkiv for gamle mål til skellet og hvis der ikke findes tilstrækkeligt materiale bestiller han yderligere mål fra Kort- og Matrikelstyrelsens arkiv. Herefter konstruerer vi skelbilledet digitalt. I marken afsætter vi skelpunkterne på baggrund af tidligere indmålte punkter. Skelpunkterne afsættes med skelrør med officielle skelmærker. Afsætningen kan næsten altid gennemføres ved et enkelt besøg på ejendommen. Efterfølgende udarbejder og fremsender vi en afsætningsplan, der viser placeringen af de afsatte punkter, ligesom vi udsender en lovpligtig orientering til naboerne om skelafsætningen.

I enkelte tilfælde vil der ikke være overensstemmelse mellem de gamle mål og forholdene i marken. I den situation kan skellet ikke afsættes endeligt før parterne har haft mulighed for at udtale sig. Er parterne enige om, at skellets placering er sammenfaldende med de gamle mål, kan skellet afsættes. Er parterne enige om, at skellets placering er forskellig fra de gamle mål, kan sagen som regel løses gennem en ejendomsberigtigelse.

Skelforretning

​Hvis det ved en skelafsætning er konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem de gamle skelmål og forholdene i marken, og der ikke kan opnås enighed mellem parterne om skellets placering, kan skellet alene fastlægges ved afholdelse af en skelforretning.

Hævd

​Hvis en ejer i en længere periode har rådet over sin nabos ejendom kan der være tale om en hævdssituation, dvs. at ejeren der har rådet kan begære ejendomsret på den omhandlede areal (grænsehævd). Da der i det enkelte tilfælde kan være særlige forhold der gør sig gældende, er det nødvendigt med en konkret vurdering i det enkelte tilfælde for at kunne afgøre om der er tale om en hævdssituation. Der er dog nogle forhold, der under alle omstændigheder skal være opfyldt.

Der skal være rådet overarealet i minimum 20 år. Der skal være tale om en ensidig råden, dvs. at den retmæssige ejer ikke skal have benyttet arealet i hele perioden. Den udførte råden skal være ubrudt. Der skal være tale om en uretmæssig råden. Der kan således ikke vindes hævd, hvis der er tinglyst et dokument om brugsret af arealet til den rådende part. Det er uden betydning, om ejendommene har skiftet ejere i rådighedsperioden, så længe den udførte råden har været kontinuerlig.

Såfremt der er enighed mellem parterne om, at der er vundet hævd på arealet, kan forholdet registreres ved gennemførelse af en ejendomsberigtigelse, hvor de nuværende ejendomsgrænser registreres i matriklen.

Såfremt der ikke er enighed kan forholdet alene afgøres ved afholdelse af en skelforretning, og evt. efterfølgende retssag.

Ejendomshandler

​Ved ejendomshandler er der krav om, at der udarbejdes tilstandsrapporter og energirapporter, ligesom tinglyste servitutter normalt gennemgås for at fastlægge hvilke begrænsninger der er gældende for ejendommen. Der er derimod intet krav om, at gives oplysninger om ejendommens afgrænsning, og køber har således ingen sikkerhed for, at det areal der står på skødet svarer til det fysiske areal der handles.

Hos LANDINSPEKTØRKONTORET ser vi desværre ofte, at købere godt efter handlen er gennemført undrer sig over ejendommens udformning og derfor rekvirerer en afsætning af skellet omkring ejendommen, der anskueliggør, at hegn eller hække ikke er opsat i de registrerede skel. Det er en uheldig måde at starte sit nye naboskab på, at skulle begynde med at diskutere skellets placering.

LANDINSPEKTØRKONTORET anbefaler derfor, at skellet altid afsættes på sælgers foranledning som en del af en ejendomshandel, og at eventuelle uoverensstemmelser afklares inden handlen gennemføres. Dette sikrer, at køber kender ejendommens afgrænsning, og at det er sælger der må tage diskussionen med naboerne om skellets placering.

Opsætning af hegn

​I forbindelse med opsætning af hegn eller plantning af ny hæk mellem to ejendomme anbefaler LANDINSPEKTØRKONTORET altid, at man sikrer sig at begge parter er vidende og enige om skellets placering. Såfremt skellet ikke er markeret i marken med officielle skelrør med skeltegn bør man søge skellet skelfastlagt af landinspektøren, for at sikre mod senere ubehagelige overraskelser, hævdssituationer og potentielle nabostridigheder. fyldt.

Både fælleshegn (hegn opsat direkte i skellinjen) og ’egne hegn’ (hegn opsat i en rimelig afstand fra skel – typisk mindst en halv meter) bør altid kun opsættes på baggrund af en skalfastlæggelse.

Hegnssyn

​Er der mellem to naboer uenighed om et hegn størrelse, udformning eller karakter kan man indbringe spørgsmålet for hegnssynet ved at kontakte kommunens tekniske forvaltning.

Hegnssynet kan bl.a. tage stilling til hegnets type, materialer, højde og fordeling af omkostninger ved etablering og vedligeholdelse.

Det kan have stor betydning i forhold til hegnssynets afgørelse, om der er tale om et fælleshegn eller et ’eget hegn’, dvs. om hegnet står i skel eller ej. Dette spørgsmål kan alene afgøres, hvis skellet er tydeligt afmærket i marken med officielle skelrør med skelmærker. Er dette ikke tilfældet bør skellet altid afsættes af landinspektøren forud for en hegnssynsforretning.

Har du spørgsmål til fastsættelse af skel, er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret.​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email