​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Matrikulære forandringer

I Danmark har de praktiserende landinspektører eneret til udførelse af matrikulære arbejder - herunder skelfastlæggelse, og LANDINSPEKTØRKONTORET har i kraft af sin historie stor erfaring med såvel gennemførelse og registrering af matrikulære forandringer samt indhentelse af de nødvendige tilladelser.

Matrikulære forandringer er en betegnelse som dækker over sager, hvor skel mellem to ejendomme ændres. Sagerne kan grundlæggende opdeles i fire sagstyper; udstykning, arealoverførsel, sammenlægning og ejendomsberigtigelse. De fire sagstyper er nærmere beskrevet nedenfor.

Udover registreringen af matrikulære forandringer udfører LANDINSPEKTØRKONTORET også efter aftale en lang række afledte opgaver, såfremt den konkrete sag kræver det, f.eks.:

  • Udarbejdelse og tinglysning af arealoverførselsskøder,

  • Udarbejdelse og tinglysning af servitutter, eksempelvis om vejadgang, fællesindkørsel eller bebyggelsesregulerende bestemmelser,
  • Indhentelse af nødvendige tilladelser fra myndigheder og

  • Indhentelse af panthaversamtykke og evt. tinglysning af relaksationspåtegninger.

Du kan læse mere om tinglysning her

​Har du spørgsmål vedr. matrikulære forandringer, er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret.

Udstykning

Når en samlet fast ejendom udstykkes, dannes der en eller flere nye ejendomme, der efterfølgende kan sælges og bebygges som selvstændige ejendomme.

En udstykning kan også ske fra flere samlede faste ejendomme til én ny samlet fast ejendom.

Udstykning af en ny ejendom kræver godkendelse af sagen hos den aktuelle kommune. LANDINSPKETØRKONTORET står for indhentelse af den fornødne kommunale godkendelse.

Man skal være opmærksom på at begrebet udstykning ofte bruges som en samlebetegnelse for alle former for matrikulære ændringer, selvom det reelt er en særlig ejendomsændring - eksempelvis i ældre lokalplaner.

Arealoverførsel

Ved en arealoverførsel overføres areal fra én samlet fast ejendom til en anden. Før en arealoverførsel kan gennemføres, er der en række krav, der skal opfyldes:

Arealoverførsel af et areal kræver godkendelse af sagen hos den aktuelle kommune. LANDINSPKETØRKONTORET står for indhentelse af den fornødne kommunale godkendelse.

Hvis arealet samtidig overdrages (altså skifter ejer) og arealets værdi overstiger 50.000 kr., skal der tinglyses arealoverførselsskøde. Overstiger værdien ikke 50.000 kr. kan ændringen gennemføres ved tinglysning af ejererklæring om værdien.

Afhængig af arealets værdi kan der ligeledes være nødvendigt at indhente panthavernes samtykke til ændringen.

Betegnelsen mageskifte anvendes under tiden om ejendomsændringer, hvor der ”byttes” arealer mellem to ejendommen. Der er reelt tale om arealoverførsler, hvor ét areal føres fra én ejendom til en anden, mens et andet areal føres den modsatte vej.

Sammenlægning

Ved en sammenlægning samles to (eller flere) samlede faste ejendomme til én.

Sammenlægning af to eller flere ejendomme kræver godkendelse af sagen hos den aktuelle kommune. LANDINSPKETØRKONTORET står for indhentelse af den fornødne kommunale godkendelse.

For at en sammenlægning kan gennemføres skal ejendommene have samme ejer og ejendommene skal enten være ubehæftede eller ens behæftet med pant (alternativt kan der gennemføres panthaveropgør, hvor panthaverne anerkender en ny prioritering af panthæftelserne).

Ejendomsberigtigelse

En ejendomsberigtigelse er en overførsel af areal mellem to samlede faste ejendomme, der gennemføres som følge af hævd, og derfor efter et andet regelsæt.

For at der kan gennemføres en ejendomsberigtigelse skal betingelserne for hævd være opfyldt.

Ejendomsberigtigelse skal som den eneste type af matrikulære forandringer ikke godkendes af kommunen.

For at en ejendomsberigtigelse kan gennemføres kræves, at der er enighed mellem parterne. Alternativt skal der afholdes en skelforretning for, at skelgrænsen evt. kan ændres som følge af hævd. Se mere under skelforretninger.​

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email