​

Helsingør

​Telefon: 49 22 09 86 | E-mail: hels@lspkon.dk

Gilleleje

​Telefon: 48 47 09 86 | E-mail: grib@lspkon.dk

København

Telefon: 33 13 09 86 | E-mail: kbh@lspkon.dk 

Historie - Bygningsafsætning i bl.a. København og resten af Nordsjælland

Hans Peter Hansen 1884 - 1908

I 1884 fik landinspektør Hans Peter Hansen ansættelse i Helsingør Købstad som stadsingeniør og brandinspektør. Samtidig påbegyndte han en landinspektørpraksis, der efterhånden fik et ikke ringe omfang.

H. P. Hansen blev født i Odense i 1845 og tog sin landinspektøreksamen i 1867. I de første år efter eksamen var han beskæftiget ved landinspektørforretninger i Odense, for derefter i årene 1869 til 1873 at deltage i matrikuleringsarbejder i de gamle danske landsdele i Slesvig og Holsten.

Landmåleriet var ikke den eneste interesse, eller også var arbejdsmulighederne for ringe, for i 1873 skiftede han job, og udførte som entreprenør en række vejbygningsarbejder i Sønderjylland.

I 1878 blev H. P. Hansen ansat som assistent i Frederiksborg Amts Vejvæsen, og han virkede i denne stilling indtil han i 1884, i en alder af 39 år blev ansat i Helsingør.

Som stadsingeniør faldt det i H. P. Hansens lod at planlægge og udføre store dele af byens nye vej- og kloakanlæg. Det var i de år byen begyndte af brede sig op over bakkerne, og de første villabebyggelser skød op. H. P. Hansen købte selv arealer og efterhånden tog landinspektørforretningerne så megen tid, at han i 1898 opgav stillingen som stadsingeniør for helt at hellige sig det private arbejde.

I 1908 overdrog H. P. Hansen forretningen til landinspektør F. C. Gørtz og søgte stilling i Matrikeldirektoratet. I sin ansøgning anfører han, at han "ikke har tilstrækkelig indtægt at leve af, navnlig i de første år, at jeg skønt 63 år er arbejdsdygtig og rask og aldrig har haft nogen alvorlig sygdom". Den 1. november 1908 fik han tilladelse til at virke som ulønnet volontør, for den 1. april 1909 at få fast ansættelse som revisor. Her virkede han til han blev angrebet af tuberkulose og døde i 1914.

H. P. Hansen var meget samvittighedsfuld med sine arbejdere. Hans opmålinger bærer præg af megen omhu og akkuratesse, og såvel hans konstruktioner og udstykningskort som hans målebøger bruges den dag i dag.

Frederik Christian Gørtz 1908 - 1944

F.C. Gørtz blev født i Fredensborg i 1867 som søn af kaptajn, skovrider og landmåler Julius Gørtz. At de fædrene interesser blev det den militære løbebane, der i første omgang slog igennem, og F. C. Gørtz blev efter endt uddannelse i 1888 premierløjtnant ved 2. regiment, der var stationeret på Kronborg.
I 1905 blev F. C. Gørtz udnævnt til kaptajn, men i mellemtiden havde han i 1902 påbegyndt landinspektørstudiet, der afsluttedes med eksamen i 1907. Det er værd at bemærke, at studiet blev gennemført uden tjenestefritagelser. Nu, som senere, blev de fleste af døgnets timer udnyttet.
Man må formode, at F. C. Gørtz også har haft overskud til at bistå H. P. Hansen i dennes landinspektørpraksis, for allerede i 1908 overtog han forretningen. I de næste 11 år bestred han samtidig hvervene som officer og som landinspektør med en, efter datidens forhold, normal stor praksis.
I 1919 tog han sin afsked fra hæren for helt at hellige sig landinspektørarbejdet. Tidligt om morgenen startede kaptajnen, som han helst ville kaldes, ud til dagens målinger i sin gamle Ford, der var kendt over det meste af Nordsjælland. Selv efter en lang dag i marken fortsatte han som regel på kontoret til langt ud på aftenen. Hans hjælpemidler var få og simple. Et 20 m "slæbebånd", et lærredsbånd, et bundt stokke, H. P. Hansens gamle teodolith, og et stadie, der til det sidste var i fod og tommer. Regne- og skrivemaskiner fandtes ikke. Alt blev udført som "håndarbejde", men ikke desto mindre var alt, der bar kaptajnens underskrift, af højeste karat.
F. C. Gørtz var på mange felter forud for sin tid, og hans målinger er præget af en omhyggelighed og nøjagtighed, der stadig gør dem umiddelbart anvendelige. Det er også en daglig forteelse, at F. C. Gørtz målebøger bliver taget med på råd ved fastlæggelse af et gammelt skel, supplering af nymåling m.v.
I 1934 var en ung landinspektør, Erik Steenbrandt, startet i Helsingør og i 1935 blev der indgået en kompaniskabsaftale. I 1944, i en alder af 77 år, fandt F. C. Gørtz det passende at trække sig tilbage, ikke fordi han følte sig svagelig, men fordi hans kompagnon også skulle have lejlighed til at komme til. Til det sidste kunne han arbejde en hel dag i marken uden at trættes og han døde først i 1964, i en alder af 97 år.

Erik Steenbrandt 1935 - 1972

Erik Steenbrandt blev født i København i 1906 og blev i 1920 ansat som kontorist hos landinspektør, etatsråd B. Bentzon. Her opstod hurtigt lysten til selv at blive landinspektør. Studiet påbegyndtes i 1926 og afsluttedes i 1931.

Fra 1931 til 1934 var Erik Steenbrandt ansat i Matrikeldirektoratet, men de støvede protokoller opfyldte ikke hans virketrang og lyst til kontakt med andre mennesker, og i 1934 startede han sin egen praksis i Helsingør.

Allerede i 1935 blev der oprettet et samarbejde med det "gamle" firma, F. C. Gørtz, der fortsatte indtil Erik Steenbrandt overtog den samlede praksis i 1944. Bortset fra et kortvarigt kompagniskab med landinspektør Olav Grubbe i årene 1947-1952 fungerede han herefter med en stadigt voksende praksis som landinspektør indtil han i 1972 overdrog forretningen til landinspektør Ib Erik Nielsen.

Det faldt i Erik Steenbrandts lod at administrere den landinspektørmæssige del af den voldsomme byudvikling, der fandt sted i Helsingørområdet i "de glade 60'ere". Foruden de traditionelle opgaver - udstykning - bygningsafsætning m.v. - blev der tale om planlægning, opsøgning af egnede udviklingsarealer og nære forhandlinger med kommunen om udnyttelsen heraf, og i enkelte tilfælde endog om medlemskab af byggekonsortier.

Erik Stenbrandts interesser gik imidlertid videre, og han nåede i årenes løb at være formand for bl.a. landvæsensnævnet, hegnssynet, vandsynet, huslejenævnet, lejevurderingsankenævnet og Helsingør Østre vurderingskreds. Endvidere næstformand i skyldrådet ved skifteretten, og teknisk sagkyndig ved landvæsenskommisionen.

En stor del af disse opgaver varetog Erik Steenbrandt med uformindsket energi efter afhændelsen af sin praksis, indtil han i 1976 pludselig blev revet bort af et hjertetilfælde.

Ib Erik Nielsen 1972 - 1995

Ib Erik Nielsen blev født i Helsingør i 1937 og student fra Helsingør Gymnasium i 1955. Landinspektøreksamen fra Landbohøjskolen i 1960, hvorefter han blev ansat som assistent hos Erik Steenbrandt i 1962. I 1972 overtog han firmaet, der samtidig blev flyttet til den nuværende domicil på Ole Rømers Vej 3.

I Ib Erik Nielsens tid er der sket en kolossal teknisk udvikling. På opmålingsfronten fra målebånd og vinkelprisme til totalstationer med lasermåling, indbyggede databehandlingsmoduler og integreret GPS. På beregningssiden fra håndsvingere til computere, og på tegningssiden fra papir, blyant, gennemprikning og rentegning til avancerede CAD-programmer. Det er lykkes at holde firmaet i første række i denne udvikling.

På Ib Erik Nielsens foranledning blev der i årene 1992-95 etableret et dansk udviklingsprojekt vedrørende ejendomsudvikling i Rusland. Et projekt, der har bidraget væsentligt til udviklingen i Rusland på dette område.

I 1995 omdannede Ib Erik Nielsen firmaet til et A/S og optog sønnen Per Christian Nielsen som medaktionær. Efterfølgende blev hele aktieposten overdraget til Per Christian Nielsen.

Ib Erik Nielsen gik på pensioneret i 2007, men var tilknyttet virksomheden på konsulentbasis helt frem til sin død i november 2012.

Per Christian Nielsen 1995 - 2012

Per Christian Nielsen blev født i Helsingør i 1964 og blev landinspektør fra Aalborg Universitet i 1990. Samme år blev han ansat som assistent i Helsingør, hvor han i 1995 indgik som aktionær og kompagnon i firmaet. Senere overgik hele aktiebeholdningen til Per Christian Nielsen.

Per Christian Nielsen har stået for overgangen til 2000-årenes teknik, men viderefører også firmaets rådgivningsvirksomhed, bland andet ved et stort engagement i byens udvikling.

I 2007 overdrog Per Nielsen halvdelen af aktieposten til Kristian Baatrup.

I 2012 valgte Per Nielsen at søge nye udfordringer i Jylland og overdrog derfor sin resterende aktiepost i forbindelse med at han forlod firmaet.

Kristian Baatrup 2007 -

Kristian Baatrup blev født i Århus i 1977. Han afsluttede landinspektørstudiet fra Aalborg Universitet i 2002.

Efter endt uddannelse blev Kristian Baatrup ansat i Græsted-Gilleleje Kommune i 2002, hvor han fungerede som planlægger og matrikulærsagsbehandler, indtil han forlod kommunen i 2004.

I 2004 blev Kristian ansat hos landinspektørkontoret. I 2007 overtog han halvdelen af aktieposten fra Per Nielsen, og har siden fungeret som administrerende direktør.

Ulrik Thomsen 2011 -

Ulrik Thomsen blev født i Birkerød i 1978. Han afsluttede landinspektørstudiet fra Aalborg Universitet i 2006.

Umiddelbart efter endt uddannelse blev Ulrik ansat hos Landinpektørkontoret.

I 2011 blev Ulrik Thomsen medejer i firmaet.

Helsingør

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 22 09 86

Skriv email

Gilleleje

Alfavej 4A, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 47 09 86

Skriv email

København

Nørre Voldgade 88, 1358 KBH K
Tlf.: 33 13 09 86

Skriv email